East Sussex Stredwick Baptism

DayYearNameRelFatherMothercommentOtherParish
05-Nov1737BenjaminJeremiahElizabethchiddingly
03-Nov1739JamesJeremiahElizabethchiddingly
27-May1782PeterMarychiddingly
29-May1721HenrysHenryAnnheathfield
23-Jan1723ThomassHenryAnnheathfield
31-Jan1725GeorgesHyAnn? Henryheathfield
05-Mar1727JoshuasHyAnn? Henryheathfield
08-Sep1733JeremiahsJeremiahElizabethheathfield
21-Apr1757AnndThomasHannahheathfield
17-Nov1758HannahdThomasHannahheathfield
06-Jan1761SarahdThomasHannahheathfield
03-Jan1779JohnsSarahheathfield
18-Sep1709MarydJohnMaryHELLINGLY
20-Aug1710WilliamsJeremiahAnneHELLINGLY
10-May1711AnnedJohnMaryHELLINGLY
22-Feb1712ElizabethdJohnMaryHELLINGLY
30-Dec1714SarahdJohnMaryHELLINGLY
13-Jan1717HenrysJohnMaryHELLINGLY
11-Mar1717JohnsJohnMaryHELLINGLY
13-Oct1717CalebsHenryAnneHELLINGLY
09-May1719AnnedHenryAnneHELLINGLY
28-Aug1720HannahdJohnMaryHELLINGLY
16-Apr1723WilliamsJohnMaryHELLINGLY
11-Dec1725LucydJohnMaryHELLINGLY
15-Oct1727LydiadJohnMaryHELLINGLY
13-Dec1735JohnsJohnAnnHELLINGLY
30-Apr1738ElizabethdJohnAnnHELLINGLY
Jan1753WilliamsWilliamElizabethHELLINGLY
10-Dec1755JamessJohnAnnHELLINGLY
13-Sep1757AnndJohnAnnHELLINGLY
24-Feb1759SarahdJohn JrAnnHELLINGLY
10-May1761StephensJohnAnneHELLINGLY
06-Aug1762MarydThomasHannahHELLINGLY
19-Jun1763JeremiahsJohnAnneHELLINGLY
23-Sep1764IsaacsJohnAnneHELLINGLY
22-Oct1766JamessThomasHannahHELLINGLY
29-May1767ElizabethdJohnAnneHELLINGLY
02-Oct1770JohnsJohnAnneHELLINGLY
13-Jan1770MarthadThomasHannahHELLINGLY
21-Dec1772AnnadJohnAnnHELLINGLY
23-May1773JeremysThomasHannahHELLINGLY
23-Sep1832ElizabethsWilliamFrancesportslade
28-Jul1833NicholassNicholasFannyportslade
22-Aug1834SusannedWilliamFannyportslade
Aug1835HenrysNicholasFannyportslade
Mar1836FannydWilliamFrancesportslade
15-Apr1838GeorgesWilliamFrancesportslade
04-Feb1838JamessNicholasFannyportslade
20-Sep1839CarolinedNicholasFannyportslade
02-May1841SarahdWilliamFrancesLabourerportslade
24-Nov1867JanedSamuelCarolineCopperas Gapportslade
29-Sep1867AnniedNicholasSarahCopperas Gapportslade
02-Jan1870CarolinedSamuelCarolineportslade
03-Sep1871RichardsNicholasSarahportslade
25-Aug1872JanedHenrySophiaSailorportslade
24-May1874EllendSamuelCarolineportslade
18-Feb1875EdithdNicholasSarahLabourerportslade
15-Mar1877Eliza AdadSamuelCarolineSignalmanportslade
04-Nov1877Florence FannydSamuelCarolineportslade
07-Mar1880ElizabethdSamuelCarolineportslade
18-Mar1758ElizabethdHenryMaryWARTLING
15-Mar1760ThomassHenryMaryWARTLING